Warunki ogólne

1 - Cel 
2 - Prawa i obowiązki użytkownika  
2.1 - Warunki dostępu i użytkowania 
2.1.1 - Rejestracja użytkownika  
2.1.2 - Przydzielanie kodów dostępu 
2.1.3 - Użytek i ochrona 
2.2 - Zawartość i działania użytkownika 
3 - Prawa i obowiązki swiecacebransoletki.pl 
4 - Oferty, ceny, płatności i terminy dostaw 
5 - Gwarancja  
6 - Zwroty i prawo rozwiązania  
7 - Własność intelektualna  
8 - Ochrona danych 
9 - Prawo i prawodawstwo

1 - Cel
Niniejsze warunki ogólne (zwane dalej "warynkami ogólnymi") mają na celu uregulowanie zasad korzystania z portalu internetowego, znajdującego sie pod adresem www.swiecacebransoletki.pl (zwanego dalej "portalem").

Korzystanie z portalu przypisane jest każdemu, kto go używa (zwanemu dalej "użytkownikiem"), który deklaruje, że zna i akceptuje bez zastrzeżeń wszystkie Warunki Ogólne, które w niniejszym dokumencie zostały zawarte.

Za pośrednictwem portalu swiecacebransoletki.pl wszystkim zarejestrowanym użytkownikom zostanie udostępniona możliwość dostępu do treści, usług i innych zawartych tam informacji. Przedstawione warunki ogólne stanowią w całości porozumienie między stronami w odniesieniu do transakcji online zawieranej między swiecacebransoletki.pl a jego klientami. Swiecacebransoletki.pl jest upoważniony do jednostronnej modyfikacji każdego z obowiązków, określonych w niniejszych warunkach ogólnych, bez uprzedzenia. Jest także zdolny do restrukturyzacji, modyfikacji lub eliminacji wszelkich informacji lub treści zawartych w portalu, bez uprzedzenia. Modyfikacja jakiegokolwiek z niniejszych warunków dla danego przypadku będzie ważna tylko wtedy, gdy zostanie zawarta na piśmie i podpisana przez prawnych przedstawicieli każdej ze stron.

2 - Prawa i obowiązki użytkownika

2.1 - Warunki dostępu i użytkowania

Za pośrednictwem adresu www.swiecacebransoletki.pl, każdy użytkownik może bezpłatnie uzyskać dostęp do informacji, zawartych na wyżej wymienionej stronie internetowej. Warunki dostępu do portalu podlegają obowiązującym przepisom w każdym momencie, a także zasadom dobrej wiary i właściwego użytkowania strony przez użytkownika, jasno i wyraźne zabraniającego wszelkiego rodzaju działań, które mogłyby być szkodliwe dla portalu lub stron trzecich.

Portal nie wymaga uprzedniej subskrypcji do prostej nawigacji, np. w celu uzyskania dostępu do danej informacji. Uprzednia subskrypcja oraz rejestracja użytkownika (zwanego dalej "użytkownikiem zarejestrowanym") będzie jednak wymagana w przypadku chęci uzyskania dostępu do określonej usługi oraz skorzystania z niej. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, zobacz politykę prywatności swiecacebransoletki.pl.

2.1.1 - Rejestracja użytkownika

Zgodnie z powyższym, swiecacebransoletki.pl, zastrzega sobie zachowanie niektórych usług, oferowanych za pośrednictwem portalu, dla użytkowników zarejestrowanych. Rejestracji dokonuje się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie swiecacebransoletki.pl i udostępnionego użytkownikom, którzy sobie tego życzą.

Użytkownik zobowiązuje się do wybrania, używania i zachowania swojej nazwy użytkownika lub "loginu" oraz swojego hasła (zwanymi dalej "kodami dostępu") zgodnie z postanowieniami następujących klauzul.

2.1.2 - Przydzielanie kodów dostępu

Użytkownik będzie miał opcję wyboru i wskazania własnych kodów dostępu. Użytkownik nie może wybrać jako nazwy użytkownika słów, wyrażeń lub znaków graficzno-słownych, które są obraźliwe i oszczercze, które są częścią marek, nazw handlowych, znaków firmowych, wyrażeń reklamowych, nazw i pseudonimów osób publicznych lub znanych oraz które są sprzeczne z prawem, moralnością i porządkiem publicznym.

Swiecacebransoletki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zawieszenia dowolnej nazwy użytkownika, która spełnia którąkolwiek z powyższych funkcji. Przydzielanie kodów dostępu odbywa się automatycznie, jedynym kryterium jest nieprzydzielanie kodów dostępu, które są identyczne z tymi wybranymi wcześniej przez użytkownika.

W przypadku braku wyboru przez Użytkownika, Klucze Dostępu zostaną mu przypisane automatycznie przez swiecacebransoletki.pl. Użytkownik ma w tej sytuacji prawo do ich zmiany na inne, w dowolnym momencie, zawsze zgodnie z przepisami zawartymi w poprzednich i następnych paragrafach.

2.1.3 - Użytek i ochrona

Użytkownik zobowiązuje się do legalnego i starannego korzystania z kodów dostępu, a także do nieudostępniania swoich kluczy dostępu osobom trzecim. Kody dostępu mogą być używane wyłącznie przez użytkowników, którym zostały przydzielone. Swiecacebransoletki.pl jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności, która może powstać w związku ze szkodami wyrządzonymi lub poniesionymi na skutek nieuczciwego użycia lub braku staranności przy przechowywaniu kodów dostępu, ich utraty lub użytkowania niezgodnego z postanowieniami niniejszych warunków ogólnych.

2.2- Zawartość i działania użytkownika

Użytkownik wyraża zgodę na legalne, rzetelne i poprawne wykorzystanie wszystkich informacji lub treści, do których ma dostęp za pośrednictwem strony web swiecacebransoletki.pl lub za pośrednictwem stron trzecich, które wszystkie informacje dostarczyły uprzednio stronie swiecacebransoletki.pl i zobowiązuje się wykorzystywać je zgodnie z zasadami dobrej wiary oraz przez cały czas przestrzegać obowiązujących przepisów.

Użytkownik powinien wstrzymać się od uzyskania, z wyjątkiem użytku osobistego, wszystkich informacji (w rozumieniu informacji jako jakichkolwiek wiadomości, plików dźwiękowych, fotografii, rysunków, software, a także ogólnie wszelkiego rodzaju plików komputerowych, grafiki, itd.), które są własnością portalu.

Podobnie, użytkownik zobowiązuje się, aby celowo nie powodować uszkodzeń, które mogłyby zaszkodzić lub uszkodzić pracę portalu, to jest nie wprowadzać ani nie rozpowszechniać „wirusów komputerowych”, które mogą produkować nieautoryzowane zmiany zawartości portalu lub jego systemów.

Nabyte zobowiązanie reguluje wykorzystanie treści zgodnie z przepisami prawa, moralnością i porządkiem publicznym. Oznacza to niekopiowanie, niereprodukowanie, niedystrybuowanie, nieprzenoszenie, niezmienianie i/lub niemodyfikowanie treści bez uprzedniej pisemnej zgody swiecacebransoletki.pl lub osób przez nie upoważnionych.

W związku z tym, swiecacebransoletki.pl, wyklucza jakikolwiek typ awarii lub wirusa komputerowego, które wprowadzone zostały przez osoby trzecie. Spełnia wszystkie wymagania związane z prawami własności intelektualnej, przemysłowej i innych im podobnych.

- Zawartość Portalu

Głównym celem portalu jest dostarczanie usług informacyjnych i dystrybucyjnych swoich produktów. Baza danych, należąca do swiecacebransoletki.pl zawiera wszystkie niezbędne informacje, których klient może potrzebować, a także aktualizacje cen, pełny opis techniczny, itd.

Przekazane informacje nie powinny być uważane w żadnym momencie za kompletne ani wyczerpujące z powodu szerokiej gamy produktów i usług w sektorze informacyjnym.

Swiecacebransoletki.pl ze swojej strony próbować będzie natomiast na bieżąco aktualizować ceny produktów poprzez ciągłą komunikację z dostawcami i producentami. Swiecacebransoletki.pl oświadcza, że oferowany produkt odpowiada zdjęciu i jego opisowi stanu technicznego. Swiecacebransoletki.pl zwalnia się natomiast z odpowiedzialności w przypadkach, gdy wystąpiły błędy techniczne lub ludzkie, w wyniku których zaobserwować można rozbieżności pomiędzy fotografią, opisem technicznym lub ceną produktów. Jednocześnie oświadcza, że fotografie mają jedynie charakter informacyjny i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu fizycznego żądanego produktu, ale bez pogorszenia jego wydajności. Swiecacebransoletki.pl nie identyfikuje się z treściami, informacjami, opiniami lub komentarzami rozpowszechnianymi za pośrednictwem portalu oraz nie odpowiada za wykorzystanie przez Użytkownika tych informacji.

3 - Prawa i obowiazki swiecacebransoletki.pl

Swiecacebransoletki.pl odpowiada wyłącznie za świadczone przez siebie usługi oraz treści bezpośrednio pochodzące z portalu, będącego jego własnością, które identyfikowane są z odpowiednimi prawami autorskimi. Swiecacebransoletki.pl zobowiązuje się do przyjęcia niezbędnych środków, gwarantujących bezpieczeństwo, które zostało naruszone przez agentów zewnętrznych.

Swiecacebransoletki.pl nie będzie ponosić odpowiedzialności, zarówno bezpośredniej jak i pośredniej za żadne treści, informacje, opinie lub manifestacje jakiegokolwiek typu, które pochodzą od użytkownika lub osób trzecich lub podmiotów, które mają dostęp do strony i przekazują, komunikują, traktują, wyświetlają lub sprzedają te informacje na portalu, należącym do swiecacebransoletki.pl.

Swiecacebransoletki.pl zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług bez uprzedniego powiadomienia użytkownika zawsze, kiedy jest to konieczne do wykonania operacji konserwacyjnych, aktualizacji lub ulepszenia usługi.

Podobnie może modyfikować warunki dostępu lub konkretną lokalizację zawartości portalu, tak jak zapobiegać, ograniczać, blokować, tłumić lub wycofywać dostęp do usług użytkownikom, którzy nie korzystają z usług w sposób zgodny z prawem, uczciwy i sumienny.

Tak samo może wycofać, zablokować lub ograniczyć wykorzystanie treści wprowadzonych przez osoby trzecie, które są nielegalne, są przestępstwami rasistowskimi, apologią terroryzmu, naruszają prawa człowieka, zniesławiają, są pornograficzne, stanowią oszustwo lub w jakikolwiek inny sposób naruszają obowiązujące prawa lub ustanowione przepisy krajowe i międzynarodowe. Swiecacebransoletki.pl nie zapewnia dostępności i trwałej ciągłości portalu, która może być zakłócona przerwą, awarią itp. Nie będzie również ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą być spowodowane przez użytkowników wirusami komputerowymi, zewnętrznymi agentami, wprowadzonymi na portal przez osoby trzecie lub przez dokumenty elektroniczne i pliki przechowywane w systemie komputerowym.

Portal udostępnia użytkownikom określone narzędzia, takie jak przyciski, banery, linki lub łącza, które umożliwiają użytkownikowi dostęp do innych stron związanych ze społecznym lub innym celem portalu. Narzędzia te mają zapewnić i ułatwić nawigację użytkownikowi, nie czyniąc odpowiedzialnym swiecacebransoletki.pl za witryny, które użytkownik odwiedza za pośrednictwem wspomnianej strony, chyba że może to wpływać na prawo do honoru. W tym przypadku użytkownik będzie osobą, która na własną odpowiedzialność uzyska dostęp do innych witryn za pomocą tych hiperłączy. Ze swojej strony, swiecacebransoletki.pl będzie próbować w zakresie swoich możliwości sprawdzać tego typu hiperłącza, ograniczając je, blokując lub zawieszając wspomniane przyciski, gdy będą używane wbrew zasadzie opisanej w niniejszych ogólnych warunkach.

4 - Oferty, ceny, płatności i terminy dostaw

W oparciu o politykę handlową, swiecacebransoletki.pl może dokonać ostatecznych zmian cen zarówno w zakresie fidelizacji, lojalności, nabycia produktów określonego podmiotu, jak również innych, które mogą być określone przez swiecacebransoletki.pl we właściwym czasie. Jednak to swiecacebransoletki.pl dobrowolnie oferuje te zniżki i/lub rabaty, kiedy uzna to za stosowne i w żadnym momencie nie mogą być one wymagane lub żądane przez klientów.

Cena, która pojawia się zawsze obok produktu, zawiera podatek VAT. Swiecacebransoletki.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnej modyfikacji cen produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Podobnie, swiecacebransoletki.com może nagradzać swoich klientów rabatami za szybką płatność lub płatność w gotówce. Wspomniana zniżka lub rabat zostanie dokonana przez swiecacebransoletki.com dobrowolnie i według własnego uznania. Dodatkowymi rabatami i upominkami reklamowymi, zależnymi od ilości lub wielkości zamówienia będą wyłącznie te, które zostały zebrane przez swiecacebransoletki.pl w ofercie i będą ważne do końca wskazanego okresu lub wyczerpania zapasów. Koszty zamówienia i wysyłki zostaną opłacone przez klienta i zostaną określone w koszyku zamówienia.

Koszty te mogą się różnić w zależności od nowego miejsca docelowego wybranego przez klientów. Do dokonania zakupu niezbędne jest skorzystanie z koszyka na zakupy, po uprzednim wypełnieniu formularza subskrypcyjnego. Następnie należy dodać zamówienie z ostatecznymi cenami produktów oraz przybliżonymi terminami dostawy i przystąpić do zapłaty, wybierając jedną z form płatności, które przekazujemy do twojej dyspozycji. W celu uzyskania większej ilości informacji zobacz naszą kartę "płatności i finansowanie".

Czas dostawy zależy od produktów i prowincji, do której przesyłka jest wysyłana i zaczyna się go liczyć od momentu, w którym swiecacebransoletki.pl otrzyma zapłatę za przesyłkę. Przesyłki towarów opłacane czekami rejestracyjnymi dodają trzy dodatkowe dni do dostawy standardowej. Dostawa dowolnego produktu, podlegającego sprzedaży na niniejszych warunkach ogólnych podlega planowi dostępności na swiecacebransoletki.pl. Poczynione zostaną najwyższe starania, aby dostawy zostały zrealizowane w oczekiwanym terminie lub zostały potwierdzone. Swiecacebransoletki.pl nie będzie jednak ponosić żadnej odpowiedzialności za błędy w spełnieniu tych warunków, jeśli wykraczają one poza odpowiedzialność sklepu.

Jeśli za opóźnienie w dostawie odpowiedzialne jest swiecacebransoletki.pl i przekracza ono 7 dni, wymagany będzie pisemny wniosek klienta, w celu dokonania zwrotu pełnej kwoty zapłaconej z góry za towary, których dostawa została opóźniona. Tym samym swiecacebransoletki.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków lub powstałe szkody pośrednie lub bezpośrednie, a jego maksymalną odpowiedzialnością w każdym przypadku będzie wartość zamówienia.

Jeśli klient anuluje całość lub część zamówienia, zanim swiecacebransoletki.pl przystąpi do jego wysłania, swiecacebransoletki.pl zwróci klientowi całą kwotę równoważną wartości zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia po jego wysłaniu, klient będzie musiał pokryć koszty transportu, obejmującego zarówno dostawę jak i zwrot towaru, a kwota za przesyłkę zostanie klientowi zwrócona w momencie, gdy towar znajdzie się z powrotem u nadawcy.

Zakupione produkty należy opłacić po zrealizowaniu zamówienia, przesyłając na swiecacebransoletki.pl równoważną im kwotę, za pomocą jednego z wybranych sposobów płatności. Jeśli klient wybierze opcję przelewu na konto wskazane w sekcji informacyjnej odpowiedniej strony internetowej, wymagane będzie również wysłanie potwierdzenia dokonanego przelewu.

Po zweryfikowaniu płatności, swiecacebransoletki.pl zainicjuje przetwarzanie zamówienia.

Po otrzymaniu płatności odpowiadającej zamówieniu, swiecacebransoletki.pl rozpocznie wystawianie i wysyłanie faktury na adres podany w subskrypcji lub wskazany przez klienta. Faktura zostanie wysłana po skompletowaniu zamówienia. Swiecacebransoletki.pl postara się dostarczyć produkty w stanie, w jakim występują na stronie web.

Twoi dostawcy mogą jednak w określonych przypadkach różnicować charakterystykę i/lub ilość oferowanych w danej części produktów, bez uprzedzenia. Swiecacebransoletki.pl może również zmieniać je w nieistotny sposób, nie ponosząc za to żadnej odpowiedzialności.

Do każdej wysyłki dołączona zostaje kopia dowodu dostawy, w której zawarty jest towar z kompletnego zamówienia. Odbiorca zobowiązany jest sprawdzić czy numer zamówienia i numer, znajdujący się na kopii dowodu dostawy są zgodne. Należy również sprawdzić, czy liczba opakowań, które widnieją na kopii dowodu dostawy, pokrywa się z liczbą dostarczonych paczek.

Po dostarczeniu towaru, użytkownik musi podpisać kopię dowodu dostawy, potwierdzając tym samym, że otrzymał zamówienie. Potwierdzenie przez użytkownika otrzymania towaru równoznaczne jest z zrzeczeniem się wszelkich roszczeń lub reklamacji, dotyczących zamówionego i otrzymanego towaru.

Towar podróżuje do miejsca przeznaczenia w pełni ubezpieczony przez swiecacebransoletki.pl, a koszt tego ubezpieczenia wliczony jest w cenę, odpowiadającą kursowi obsługi i wysyłki.

Zarówno w celu skutecznego ubezpieczenia, jak i w celu skorygowania ewentualnych błędów w dostawie, niezbędnym warunkiem jest odnotowanie w sekcji komentarzy dokumentu dostawy przewoźnika, wszelkich incydentów, dotyczących otrzymanego towaru lub jego opakowania. Istotne jest również, aby błędy te zostały zgłoszone do swiecacebransoletki.pl w ciągu maksymalnie 24 godzin, poprzez wypełnienie i wysłanie formularza, który znajduje się w tabeli gwarancyjnej.

W przypadku, gdy warunki te nie zostaną spełnione, swiecacebransoletki.pl nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za te towary.

Swiecacebransoletki.pl oferuje swoim klientom wiele form płatności, w celu zapewnienia im najbardziej dogodnych środków. Odnosi się w tym zakresie do przepisów form płatności i finansowania.

5- Gwarancja

Gwarancje na produkty ustalone są przez producentów, którzy są odpowiedzialni za ewentualne awarie lub wady dostarczonych produktów. Gwarancja jest używana tak długo, jak długo produkt będzie używany w normalnych warunkach, określonych przez producentów.

Swiecącebransoletki.pl nie jest zobowiązany do zrekompensowania użytkownikowi lub osobom trzecim skutków używania produktu, zarówno szkód pośrednich, jak i bezpośrednich, wypadków doznanych przez osoby, szkód majątkowych, utraty danych.

Swiecacebransoletki.pl nie odpowiada w żadnym wypadku za możliwe usterki lub wady, które mogą wynikać z dostarczonych produktów. Odpowiedzialny za nie będzie producent, którego gwarancja odpowie na ewentualne uszkodzenia produktu.

Klient może zweryfikować w karcie "gwarancja" na stronie internetowej swiecacebransoletki.pl, jakie ma prawa i jaki okres gwarancji jest przyznawany dla każdego produktu.

6 - Zwroty i prawo rozwiązania

Swiecacebransoletki.pl nie akceptuje zwrotów ze sprzedaży towarów, które można łatwo i szybko powielić lub skopiować. Zwrot jakiegokolwiek towaru będzie wymagał zgody obu stron. Swiecacebransoletki.pl zastrzega sobie prawo do żądania rekompensaty w celu odzyskania bezpośrednich wydatków spowodowanych przez zwrot. Swiecacebransoletki.pl zaakceptuje zwrot towaru, tylko w następujących przypadkach:

1) W terminie ustalonym w tym celu przez prawo, nabywca korzysta z przysługującego mu prawa do rozwiązania. swiecacebransoletki.pl zaakceptuje wykonanie wspomnianego prawa wyłącznie wtedy, gdy towar jest w takim samym stanie (nie został on rozpakowany lub zmontowany), w jakim został dostarczony i gotowy jest do sprzedaży, z odpowiednim oryginalnym opakowaniem oraz po spełnieniu wymagań, określonych w punkcie opisującym dostawę.

2) Towar był wadliwy. W tej sytuacji swiecacebransoletki.pl będzie podlegać "prawu produktów wadliwych", przechodząc do natychmiastowej zamiany produktu na inny z identycznymi warunkami i korzyściami. 

3) Towar nie został dostarczony w okresie wcześniej wskazanym przez swiecacebransoletki.pl w swojej ofercie.

4) Swiecacebransoletki.pl. podejmie się również zwrotu kwoty towaru, jeżeli z przyczyn nieodwracalnych (pośrednich lub bezpośrednich) nie może go dostarczyć.

5) Swiecacebransoletki.pl przyjmie zwrot towaru, jeśli z przyczyn leżących po jego stronie, produkt nie odpowiada żądaniom klienta.

Niniejsze warunki ogólne zostaną automatycznie rozwiązane przez wygaśnięcie spółki swiecacebransoletki.pl lub poprzez złożenie wniosku o upadłość (dobrowolnie lub z konieczności), zawieszenie płatności, upadłość, ogólną cesję majątku na rzecz wierzycieli, zaprzestanie działalności, wniosek o wycofanie lub czekanie itp.

Na mocy przepisów ustawy o handlu detalicznym, a także regulowanych przepisami wspólnotowymi (Dyrektywa 97/7/UE), swiecacebransoletki.pl przyznaje 7 dni na rozwiązanie lub odstąpienie od umowy.

Niezależnie od powyższego, swiecacebransoletki.pl zgodnie z postanowieniami powyższej dyrektywy i ustawy o handlu detalicznym, może uznać, że gdy produkty zamówione przez klienta są wyraźnie spersonalizowane i wykonane zgodnie ze specyfikacjami konsumenta lub innymi określonymi w danym momencie, nie będzie obowiązywało wspomniane prawo rozwiązania ani niniejsze ogólne warunki, pierwszeństwo w tej sytuacji będzie miała podpisana umowa zakupu. Umowa ta zostanie wydana przez swiecacebransoletki.pl i przesłana do klienta w celu zaakceptowania warunków w niej określonych i odstąpienia od niniejszych warunków ogólnych.

7 - Własność intelektualna

Wszystkie treści udostępnione za pośrednictwem usług świadczonych przez swiecacebransoletki.pl podlegają prawom własności intelektualnej i przemysłowej swiecacebransoletki.pl lub stronom trzecim. Treści tych nie wolno powielać, rozpowszechniać, sprzedawaćl i/ub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać w celu komercyjnym, bez uprzedniej i obowiązkowej zgody, poświadczonej na piśmie przez właściciela (swiecacebransoletki.pl).

Podobnie, swiecacebransoletki.pl będzie odpowiedzialne za marki, logotypy i inne charakterystyczne znaki, które przynależą do dowolnej części portalu i które są własnością swiecacebransoletki.pl, jako posiadacza wszystkich praw własności intelektualnej lub przemysłowej.

Cała zawartość i integralne części strony internetowej swiecacebransoletki.pl lub swiecacebransoletki/sklep zostały uwzględnione zgodnie z zasadami dobrej wiary, a informacje pochodzą w całości lub w części ze źródeł zewnętrznych względem samej jednostki, z racji tej swiecacebransoletki.pl nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za niedokładność lub nieaktualność oferowanej treści.

Przeciwnie, wszystkie treści pochodzące z wewnętrznych źródeł będą prawidłowo identyfikowane z ich prawami autorskimi. Podmiot zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie treści zawarte na stronie, pochodzące ze źródeł wewnętrznych, które noszą znak identyfikujący prawa autorskie, należą do wyłącznej odpowiedzialności firmy swiecacebransoletki.com.

8 - Ochrona danych

Swiecacebransoletki.pl, w pełni świadomy wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie wdrożył w ramach swojej organizacji system zachowania bezpieczeństwa, integralności i poufności danych uważanych za osobowe.

Oprócz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ustawie organicznej 15/1999, z 13 grudnia, o ochronie danych osobowych, gwarantuje nie tylko legalne, ale i lojalne wykorzystanie danych osobowych, tak jak odpowiedni system wykonywania uprawnień do sprostowania dostępu, odwoływania i sprzeciwu zawartych w wyżej wspomnianej ustawie organicznej.

Zawieranie przez użytkowników usług świadczonych na tej stronie oznacza wyraźną zgodę na wykorzystanie, przetwarzanie i przekazywanie danych wszystkim podmiotom, które bezpośrednio i pośrednio są zawodowo uprawnione do świadczenia wspomnianej usługi.

Swiecacebransoletki.pl będzie umieszczać wszystkie dane osobowe swoich użytkowników w zautomatyzowanym pliku, którego celem jest zarządzanie, kontrola, zapobieganie i utrzymanie świadczonej usługi. Wspomniany plik spełnia wszystkie wymagania i gwarancje określone w przepisach o ochronie danych. Swiecacebransoletki.pl będzie gromadzić wyłącznie dane osobowe użytkowników, które są zawsze adekwatne, odpowiednie i nienadmierne. Swiecacebransoletki.pl zobowiązuje się do wypełniania obowiązków związanych z opieką i nadzorem, do poufności i prywatności przesyłanych danych. Swiecacebransoletki.pl nabywa zobowiązanie do przyjęcia środków bezpieczeństwa nałożonych przez prawo ochrony danych na odpowiednim poziomie, jak również do przyjęcia niezbędnych środków w celu uniknięcia jego zmiany, utraty lub nieuprawnionego dostępu, biorąc pod uwagę cały czas stan technologii.

W tym zakresie patrz na "polityka prywatności" portalu swiecacebransoletki.pl.

Zgodnie z postanowieniami polityki prywatności swiecacebransoletki.pl stwierdzono, że każda osoba może skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, anulowania i w razie potrzeby, sprzeciwu, wysyłając e-mail na adres [email protected].

9 – Prawo i prawodawstwo

Niniejsze warunki ogólne podlegają ustawodawstwu hiszpańskiemu, które będzie miało zastosowanie w odniesieniu do jego ważności, interpretacji, wykonania i zgodności. Wszelkie rozbieżności, roszczenia i kontrowersje w związku z powyższym będą rozstrzygane w drodze arbitrażu zgodnie z przepisami sądów w mieście, w którym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która obsługuje stronę internetową, jest prawnie zarejestrowana, i do której regulaminu będą się odnosić.

Jeżeli arbitraż nie zostanie przeprowadzony w drodze wzajemnego porozumienia lub zostanie uznany za nieważny, obie strony podlegać będą sądom i trybunałom tego miasta, wyraźnie zrzekając się swojej jurysdykcji, jeżeli jest ona inna. Użytkownik oświadcza, że przeczytał, zna i akceptuje niniejsze warunki ogólne w całym ich rozszerzeniu.